محل تبلیغات شما


گزارش بارندگی ایستگاه باران سنجی
سایت کشاورزی شرکت آب شیرین

سال

ماه

مقدار باران
(به میلی متر)

1381

 

252.7

1382

 

 

1383

 

 

1384

 

70.9

1385

 

93.3

1386

 

 

1387

 

 

1388

 

 

1389

 

 

1390

 

 

1391

 

 

1392

 

96.7

1393

 

85.4

1394

 

98.2

1395

 

117.4

1396

1

7.9

2

48.8

3

0.0

4

0.0

5

0.0

6

0.0

7

0.0

8

0.0

9

4.5

10

0.0

11

22.8

12

15.5

جمع :

99.5

1397

1

4.0

2

47.5

3

5.6

4

0.0

5

0.0

6

0.0

7

5.0

8

18.7

9

11.9

10

19.7

11

4.2

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها