محل تبلیغات شما

آبین Abinروند تولید پسته سبز قطعات بارده  باغ 4

خط نقطه چین آبی : روند تا سال 1398 

خط نقطه چین قرمز : روند با سال 1399

 باغ 4 قطعه 1 ( احمدآقائی )

 باغ 4 قطعه 2 ( احمدآقائی )

 باغ 4 قطعه 3 ( احمدآقائی )

 باغ 4 قطعه 4 ( احمدآقائی )

روند تولید پسته سبز قطعات بارده  باغ 3

خط نقطه چین آبی : روند تا سال 1398 

خط نقطه چین قرمز : روند با سال 1399

باغ 3 - قطعه 1  (فندقی - اکبری)

 

باغ 3 قطعه 2 ( فندقی - اکبری )

باغ 3 - قطعه 5  ( عباسعلی )

روند تولید پسته سبز قطعات بارده  باغ 2

خط نقطه چین آبی : روند تا سال 1398 

خط نقطه چین قرمز : روند با سال 1399

باغ 2 - قطعه 6  (فندقی)

باغ 2 - قطعه 7  ( فندقی )


گزارش بارندگی ایستگاه باران سنجی
سایت کشاورزی شرکت آب شیرین

سال

ماه

مقدار باران
(به میلی متر)

1381

 

252.7

1382

 

 

1383

 

 

1384

 

70.9

1385

 

93.3

1386

 

 

1387

 

 

1388

 

 

1389

 

 

1390

 

 

1391

 

 

1392

 

96.7

1393

 

85.4

1394

 

98.2

1395

 

117.4

1396

1

7.9

2

48.8

3

0.0

4

0.0

5

0.0

6

0.0

7

0.0

8

0.0

9

4.5

10

0.0

11

22.8

12

15.5

جمع :

99.5

1397

1

4.0

2

47.5

3

5.6

4

0.0

5

0.0

6

0.0

7

5.0

8

18.7

9

11.9

10

19.7

11

4.2


آبین Abin

???? طرح توسعه کیفی باغات پسته

???? طرح مجتمع گردشگری و خدماتی

???? طرح مجتمع خدمات بین راهی

???? طرح مجتمع فولاد

???? طرح تولید کود فسفات

???? طرح شهرک مسی مهرآباد

???? طرح شهرک صنعتی

???? طرح تولید برق خورشیدی

???? طرح توسعه بادشکن مزرعه


آبین Abin

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها